Pyhäpäivät - Helgdagar

5779-5780

 PESACH

19.4.-27.4.

 ROSH HASHANA

29.9.-1.10.

YOM KIPPUR

8.10.-9.10.

CHANUKAH

22.12.-30.12.