Pyhäpäivät - Helgdagar

5780 - 5781

 ROSH HASHANA

29.9.-1.10.

YOM KIPPUR

8.10.-9.10.

CHANUKA

22.12.-30.12.

PESACH

8.4.-10.4.

Rosh Hashana 5781


18.9.-20.9.